Regolamento in lettone Premi “Otto milioni” 2023 dodicesima edizione

Benvenuti

Regolamento in lettone Premi “Otto milioni” 2023 dodicesima edizione

Regolamento in lettone

Traduttrice Liga Sarah Lapinska

Nolikums
BRĪVĀ TĒMA

1. Reģistrēšanās Konkursam notiek pilnīgi bez maksas VISIEM.
2. Bruno Mančīni iecelta komisija neapstrīdami atlasīs darbus, kuri piedalīsies Konkursa noslēguma fāzē. 3. Kultūras biedrības “Da Ischia L’Arte – DILA” biedriem būs tiesības reģistrēt VIENU savu darbu katrā sadaļā tieši finālistu grupā, ja tie atbilst šī nolikuma turpmāko pantu nosacījumiem. DILA locekļi, kuri eventuāli tiks iekļauti Konkursa žūrijā, tiek izslēgti no šādas iespējas. Autori, kuri jau publicējušies kādā no Bruno Mančīni izdotajām antoloģijām, ir līdzvērtīgi asociācijas DILA biedriem. DZEJAS SADAĻA 4. Itāļu un ārvalstu autori Konkursam katrs var pieteikt ne vairāk kā 3 dzejoļus. 5. Konkursam pieteiktie dzejoļi: a) nedrīkst būt iepriekš saņēmuši DILA balvas; b) jānosūta word formātā uz dila@emmegiischia.com; c) jāraksta itāļu valodā; d) jāsastāv no ne vairāk kā 30 rindiņām (ieskaitot virsrakstu un visas atstarpes starp pantiem un/vai starp pantiem); e) var būt oriģinālā rakstīti vienā no šādām valodām ar nosacījumu, ka TIKAI šajā gadījumā tiem tiek noteikta samaksa 10,00 eiro apmērā katram kā ieguldījums par tulkojumu itāļu valodā, ko veiks Asociācijas līdzstrādnieki dzejnieki. Šādus maksājumus jāveic, izmantojot IBAN, kā tas tiks norādīts privāti. GRAFISKĀS MĀKSLAS SADAĻA 4. Itālijas un ārvalstu autori Konkursam katrs drīkst pieteikt ne vairāk kā 3 darbus. 5. Konkursam reģistrētie darbi: a) nedrīkst būt iepriekš saņēmuši DILA balvas; b) jānosūta jpeg formātā uz dila@emmegiischia.com; c) var tikt radīti jebkādā tehnikā, ieskaitot digitālo un/vai fotogrāfisko. 6. VIDEO SADAĻA 4. Itālijas un ārvalstu autori Konkursam katrs drīkst iesniegt ne vairāk kā 3 video ierakstus . 5. Videoklipi, kas reģistrēti balvai: a) nedrīkst būt iepriekš saņēmuši DILA balvas; b) jānosūta mp4 vai līdzīgā formātā uz dila@emmegiischia.com; c) var tikt radīti ar jebkādu to saturu (mūzika, aktiermāksla, pasākumi utt.); d) maksimālais to ilgums ir četras minūtes. 6. PROZAS DARBU SADAĻA 4, Itālijas un ārzemju autori Konkursam var iesniegt ne vairāk kā 3 prozas darbus katrs. 5. Konkursam pieteiktie prozas darbi : a) nedrīkst būt iepriekš saņēmuši DILA balvas; b) jānosūta word formātā uz dila@emmegiischia.com; c) tos var radīt par jebkuru tēmu; d) tie nedrīkst būt garāki par 5000 rakstzīmēm, ieskaitot atstarpes un nosaukumu. 6. Pēc Autoru lūguma VISI Konkursam reģistrētie darbi tiks publicēti antoloģijā “IEDVESMA “. 7 .Nespēja ievērot iepriekš minētos redakcionālās iespējas NEKĀDĀ VEIDĀ neietekmēs darbu dalību Konkursā. 8. Antoloģija “IEDVESMA ” regulāri tiks nodrošināta ar ISBN kodu. Melnbaltā sējuma cena būs 22,00 € un tā publicēšana notiks laikā līdz 2021. gada septembrim. 9. Lai piedalītos Konkursā , Autoram jāaizpilda šim nolikumam pievienotā deklarācija visās tā daļās un jānosūta, atbilstoši parakstīta, uz e-pasta adresi : dila@emmegiischia.com kopā ar piedāvātā darba failu. 10. Galīgais balsojums, kurā tiks noteikti sešu uzvarējušie darbi sešās sadaļās, notiks, summējot punktus, kas iegūti, izmantojot: a) atzīmi “Patīk” tīmekļa vietnē , piedaloties šajā iniciatīvā (1 balss = 1 punkts); b) iniciatīvā iesaistītajos laikrakstos iekļautie kuponi (1 balss = 10 punkti); c) kartītes, kas pievienotas antoloģijai ” IEDVESMAS (1 balss = 30 punkti), d) balsis, ko izteikušas DILA nozīmētās žūrijas un balvas sponsori – katrai žūrijai piešķirtie kopējie punkti būs vienādi ar kopējo punktu skaitu, kas izteikti punkts a) . c) žūrijai piešķirtie kopējie punkti būs vienādi ar punktu kopskaitu, kas izteikts a) punktā. 11. Darbus Konkursam ir jānosūta uz e – pasta adresi : dila@emmegiischia.com to galīgajā versijā ne vēlāk kā 2023. gada 15. maijā. 12. Ja netiks ievērots kāds no šā nolikuma noteikumiem, darbs tiks izslēgts no balvas. 13. Finālistu vārdi tiks paziņoti laikā līdz 2023. gada 10. jūnijam. 14. Galīgais rezultāts tiks paziņots laikā no 2023. gada 30. oktobra līdz 30. novembrim. 15. Uzvarētāju apbalvošanas ceremonija notiks laikā no 2023. gada 10. novembra līdz 31. decembrim. Apbalvošanas ceremonijas datums un vieta finālistiem tiks paziņota vismaz 10 dienas iepriekš. 16. Tā kā reģistrācija Konkursam notiek PILNĪGI BEZ MAKSAS, Bruno Mancini patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas šajos noteikumos un Autori, nosūtot savus darbus, to pilnībā apliecina . https://www.emmegiischia.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/Il-Dispari-20230227-ridim-768×623.jpg

 

 

Premi “Otto milioni” 2023 dodicesima edizione

Premi "Otto milioni" 2023 dodicesima edizione

Premi “Otto milioni” 2023 dodicesima edizione

 

Premio POESIA “Otto milioni” 2023

Premio ARTI GRAFICHE “Otto milioni” 2023

Premio VIDEO “Otto milioni” 2023

Premio ARTICOLO “Otto milioni” 2023

Il Premio internazionale di Arti Varie “Otto milioni” ideato da Bruno Mancini, dedicato a Paola Occhi, Nina Lavieri, Antonio Mencarini, Vincenzo Savarese, organizzato dall’Associazione culturale “Da Ischia L’Arte – DILA” in collaborazione con la testata giornalistica IL DISPARI diretta da Gaetano Di Meglio, con la Casa Editrice IL SEXTANTE e con il magazine Eudonna entrambi riferibili a Mariapia Ciaghi e con l’Associazione algerina ADA presieduta da Dalila Boukhalfa, si sviluppa in quattro sezioni: Poesia – Arti grafiche – Articolo – Video.

TEMA LIBERO

1. L’iscrizione al Premio è completamente gratuita per TUTTI.

2. Una commissione nominata da Bruno Mancini provvederà a selezionare in maniera insindacabile le opere che parteciperanno alla fase finale del Premio.

3. I Soci dell’Associazione culturale “Da Ischia L’Arte – DILA” avranno diritto ad iscrivere UNA loro opera per ciascuna sezione direttamente nel gruppo delle finaliste, purché rispettino quanto prescritto negli articoli successivi di questo regolamento.
Sono esclusi da questa opportunità i Soci DILA che saranno, eventualmente, inseriti in una Giuria del Premio.
Gli Autori che hanno già partecipato ad una qualsiasi delle Antologie pubblicate da Bruno Mancini sono equiparati agli Associati DILA.

SEZIONE POESIA

 1. Autori italiani e stranieri potranno iscrivere al Premio non più di 3 poesie ciascuno.
 2. Le poesie iscritte al Premio: a) non dovranno avere ricevuto precedenti premi DILA; b) dovranno essere inviate in formato word a dila@emmegiischia.com; c) dovranno essere scritte in lingua italiana; d) dovranno essere composte da un massimo di 30 righe (compreso il titolo ed eventuali spazi bianchi tra i versi e/o tra le strofe); e) potranno essere scritte in una delle seguenti lingue <arabo, francese, inglese, lettone, russo, spagnolo> purché, SOLO in questo caso, siano accompagnate dal versamento di 10.00€ ciascuna come contributo per la traduzione in italiano che verrà effettuata da poeti collaboratori dell’Ass. DILA. Tali versamenti andranno effettuati sull’IBAN che verrà indicato in maniera privata.

SEZIONE ARTI GRAFICHE

 1. Autori italiani e stranieri potranno iscrivere al Premio non più di 3 opere ciascuno.
 2. Le opere iscritte al Premio: a) non dovranno avere ricevuto precedenti premi DILA; b) dovranno essere inviate in formato jpeg a dila@emmegiischia.com; c) potranno essere realizzate con qualsiasi tecnica, anche digitale e/o fotografica

SEZIONE VIDEO

 1. Autori italiani e stranieri potranno iscrivere al Premio non più di 3 video ciascuno.
 2. I video iscritti al Premio: a) non dovranno avere ricevuto precedenti premi DILA; b) dovranno essere inviati in formato mp4 o simile a dila@emmegiischia.com; c) potranno essere realizzati con qualsiasi contenuto (musica, recitazione, eventi ecc.); d) dovranno avere la durata massima di quattro minuti.

SEZIONE ARTICOLO

 1. Autori italiani e stranieri potranno iscrivere al Premio al massimo 3 articoli ciascuno.
 2. Gli articoli iscritti al Premio: a) non dovranno avere ricevuto precedenti premi DILA; b) dovranno essere inviati in formato word a dila@emmegiischia.com; c) potranno essere realizzati su qualsiasi argomento; d) dovranno avere la lunghezza massima di 5.000 battute spazi e titolo compresi.

6. A richiesta degli Autori, TUTTE le opere iscritte al Premio potranno essere pubblicate nell’antologia “ISPIRAZIONI”.
Tale loro pubblicazione sarà subordinata al versamento, relativo all’ordine di acquisto di almeno due copie dell’antologia “ISPIRAZIONI, che dovrà essere effettuato sull’IBAN dell’Associazione culturale “Da Ischia L’Arte – DILA” IT52V0514239930CC1331129692.
La ricevuta andrà allegata all’invio della documentazione necessaria all’iscrizione dell’opera al Premio.

7 La mancata adesione alla suddetta opportunità editoriale NON pregiudicherà in alcun modo la partecipazione delle opere al Premio.

8. L’antologia “ISPIRAZIONI” sarà regolarmente provvista di un codice ISBN.
Il prezzo di copertina del volume in bianco e nero sarà di 22.00 € e la stampa avverrà entro settembre 2021.

9. L’Autore, per partecipare al Premio, dovrà compilare in tutte le sue parti la dichiarazione annessa a questo regolamento e dovrà inviarla a dila@emmegiischia.com debitamente firmata, insieme al file dell’opera proposta.

10. La votazione conclusiva che designerà le opere vincitrici delle sei sezioni, avverrà sommando i punti ricevuti mediante: a) likie ai siti web che aderiranno all’iniziativa (1 voto = 1 punto); b) coupon inseriti nelle testate giornalistiche che aderiranno all’iniziativa (1 voto = 10 punti); c) schede allegate all’antologia “ISPIRAZIONI (1 voto = 30 punti), d) voti espressi da giurie nominate da DILA e dagli sponsor del premio -i punti totali assegnati a ciascuna Giuria saranno pari al totale dei punti espressi al capo a).

11. Le opere per partecipare al Premio dovranno pervenire a dila@emmegiischia.com nella loro stesura finale entro e non oltre il 15 Maggio 2023.

12. Il mancato rispetto di una qualsiasi delle norme di questo regolamento sarà causa di esclusione dell’opera dal premio.

13. I nomi dei finalisti saranno annunciati entro il 10 Giugno 2023.

14. La classifica finale sarà resa nota in una data compresa tra il 30 ottobre e il 30 novembre 2023.

15. La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà in una data compresa tra il 10 novembre e il 31 dicembre 2023.
La data e la località della premiazione saranno rese note ai finalisti con un preavviso di almeno 10 giorni.

16. Trattandosi di un premio ad iscrizione COMPLETAMENTE GRATUITA, Bruno Mancini si riserva il diritto di effettuare qualsiasi variazione a questo regolamento, e gli Autori, inviando le proprie opere, ne prendono atto in maniera definitiva.

DICHIARAZIONE RICHIESTA per la partecipazione alla DODICESIMA EDIZIONE DEL Premio internazionale di Arti Varie “Otto milioni” 2023

Scarica PDF dichiarazione

DICHIARAZIONE RICHIESTA per la partecipazione alla dodicesima 
edizione del premio internazionale di arti varie “Otto milioni” 2023

Aggiungere i dati richiesti, ed inviare entro il 15 Maggio 2023 a dila@emmegiischia.com

Info & contatti: – Tel. 3914830355 – dila@emmegiischia.com

Io sottoscritto/a____________________________________________

residente a _______________   in Via______________           N_____                     CAP________

tel. ______________________    e-mail________________________________________________

avendo letto, ed accettando tutte le norme del regolamento relativo alla dodicesima edizione del Premio internazionale “Otto Milioni”2023 pubblicato anche tramite web all’url

https://www.emmegiischia.com/wordpress/premi-otto-milioni-2023/

manifesto l’intenzione di partecipare alla sezione

POESIA □           ARTI GRAFICHE □         ARTICOLO □               VIDEO

della dodicesima edizione del premio internazionale di Arti Varie “Otto Milioni”2023  e, pertanto, nella mia qualità di Autore, allego l’opera dal titolo_________________

A tale scopo DICHIARO di

 1. essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, che i miei dati personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta d’iscrizione saranno trattati, in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati, solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire la partecipazione del sottoscritto alla dodicesima edizione del premio internazionale di Arti Varie “Otto Milioni”2023 organizzato da Bruno Mancini;
 2. di acconsentire, con la presente richiesta d’iscrizione, al trattamento dei miei dati personali svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili
 3. di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003, tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati, nonché la loro cancellazione mediante comunicazione scritta da inoltrare al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge;
 4. volere concedere a Bruno Mancini il diritto di pubblicare ed utilizzare la mia suddetta opera in ogni forma e modo, alle condizioni di seguito indicate, affermando, sotto la mia personale responsabilità, di esserne l’unico autore, l’unico titolare dei diritti e di poterne liberamente disporre, così che Bruno Mancini avrà il diritto pieno, esclusivo e definitivo dì pubblicare e di utilizzare in ogni forma e modo la mia suddetta opera nel rispetto del diritto morale dell’autore ai sensi dell’art. 2575 codice civile (diritti di autore e di ingegno), e avrà il diritto di pubblicare la mia suddetta opera anche in via telematica a mezzo internet, come proposta da me Autore e non sarà tenuto ad effettuare alcuna correzione;
 5. aver concordato in maniera definitiva con Bruno Mancini che egli NON corrisponderà alcun compenso presente o futuro in mio favore né a titolo di “diritto d’autore”, né per alcun altro diritto, pretesa, rimborso, compenso ed indennità, poiché sono favorevolmente disposto a destinare la mia suddetta opera al gratuito utilizzo da parte di Bruno Mancini per qualunque forma di pubblicazione, e per qualsiasi utilizzazione egli voglia decidere, restando inteso che avrò comunque piena ed assoluta disponibilità della mia suddetta opera, senza dover chiedere consenso a Bruno Mancini, né dovere in alcun modo rendergli conto del suo utilizzo, in quanto io sottoscritto Autore resterò unico titolare della proprietà intellettuale della mia suddetta opera;
 6. volere provvedere all’acquisto di n°…… copie del volume antologico “ISPIRAZIONI” se la mia suddetta opera sarà ritenuta idonea a partecipare alla dodicesima edizione del Premio di Arti Varie “Otto milioni” e se sarà pubblicata nella suddetta Antologia.
 7. A tale scopo allego ricevuta versamento effettuato sull’IBAN IT52V0514239930CC1331129692 intestato all’Associazine culturale “Da Ischia L’Arte – DILA” Via Gemito 27 Ischia

 

Data e Luogo………………….            Firma dell’autore  …………………….

 

Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., approvo specificatamente le clausole 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) del regolamento relativo alla dodicesima edizione del premio internazionale di Arti Varie  “Otto Milioni” 2023  pubblicato anche tramite web all’url  https://www.emmegiischia.com/wordpress/premi-otto-milioni-2023/

 

Data e Luogo………………….            Firma dell’autore  …………………….

 

Hits: 176

DILA

Premi Otto milioni

Bruno Mancini

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *